Artikelen door

Monitor Sociaal Domein

De beoogde doelen en de daarvan afgeleide indicatoren bepalen het kader dat de Gemeenteraad geeft (kaderstellende rol) en zij worden ook gebruikt om verantwoor­ding af te leggen (controlerende rol).
De indicatoren worden daarom opgenomen in de programmakaarten en de gemeente­raad wordt nauw betrokken bij het bepalen ervan. Burgers en maatschappelijke organisaties worden hier actief bij betrokken.