Privacy verklaring

Als u ervoor kiest om vrijwillig informatie te verschaffen, zal SZpecialist BV deze informatie gebruiken in overeenstemming met het privacy beleid. SZpecialist BV acht privacy belangrijk. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) hieraan stelt.

SZpecialist BV gevestigd te Arnhem, Lieshoutstraat 37 is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de AVG). Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Wanneer verzamelt SZpecialist BV uw persoonsgegevens?

SZpecialist BV verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. Door uw gegevens bij ons achter te laten geeft u nadrukkelijk toestemming om uw gegevens te verwerken en te bewaren.

Waarom verzamelt SZpecialist BV persoonsgegevens?

SZpecialist BV heeft uw persoonsgegevens nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze P&O dienstverlening, wat bestaat uit bemiddeling, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en auto/personeelsreglement.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 1. De geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 2. Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van referenties enz.
 3. Een werknemers- personeels- of bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 4. Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinden) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 5. Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 6. De verwerking van de verloning;
 7. Als we een werknemers- of personeels- of bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving

Welke gegevens verzamelt SZpecialist BV?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Als SZpecialist BV  uw inschrijving ontvangt, worden de volgende gegevens verwerkt:

 1. NAW gegevens, e-mail en andere contactgegevens;
 2. Geboortedatum en geslacht;
 3. Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding, stages, werkervaring en voorkeuren functies;
 4. Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 5. Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Wanneer u via SZpecialist BV werkt worden ook de volgende gegevens verwerkt:

 1. Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs met foto, werkvergunning, verblijfsgegevens, uitgebreide persoonsgegevens en bankgegevens;
 2. Gegevens die gerelateerd zijn aan de verzuim- en salarisadministratie;
 3. In het geval van ZZP’ers: bedrijfsnaam, het KvK-uittreksel, BTW nummer;
 4. VOG

Hoe lang bewaart SZpecialist BV uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden tot 2 jaar na het laatste contact bewaard. De bewaartermijn die SZpecialist BV hanteert is afhankelijk van de wet- en regelgeving inzake het bewaren van persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan is de fiscale bewaarplicht. Meer informatie over wettelijke bewaartermijnen is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

SZpecialist BV kan de persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Met overige organisaties die onze gegevens in kunnen zien, is een bewerkovereenkomst afgesloten. Daarnaast kan SZpecialist BV de gegevens delen met overheidsinstanties zoals Belastingdienst en UWV.
De vertrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘Waarom verzamelen bij uw persoonsgegevens?’

Recht op inzage, correctie en bezwaar

Om inzicht te krijgen in de persoonsgegevens die SZpecialist BV verwerkt, heeft u een aantal rechten. Zo kan u schriftelijk verzoeken om uw gegevens in te zien. Mocht blijken dat sommige gegevens niet (meer) correct zijn, dan kan u dit aan SZpecialist BV  doorgeven. Wij zullen meteen uw gegevens aanpassen. Als u niet meer wilt dat SZpecialist BV uw gegevens verwerkt, kunt u dit schriftelijk melden bij SZpecialist BV. Wij zullen dan uw gegevens wissen en dit schriftelijk bevestigen. Helaas, betekent dit wel dat SZpecialist BV u niet meer op de beste manier kan helpen met het vinden van de leukste opdrachten/banen.

Technische informatie en cookies

SZpecialist BV maakt gebruik van cookies en webstatistieken van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw UP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Vragen?

Neem contact met op met SZpecialist BV via info@szpecialist.nl of ga naar de SZpecialist BV contactpagina. Wij staan hier klaar voor al uw vragen. Ook verwijst SZpecialist BV u voor meer informatie over de privacywet graag door naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

SZpecialist BV behoudt zich aan het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.