Training Wmo en zelfredzaamheid

Nieuwe ontwikkeling

Veel professionele hulpverleners nemen nu nog dingen uit handen van de cliënt. Maar wat betekent dit voor de zelfredzaamheid van deze cliënt? Wanneer alles voor je geregeld wordt, neem je minder snel initiatief. Je blijft afhankelijk van je begeleider of hulpverlener.

Tijdens de training ‘Wmo en zelfredzaamheid voor professionals’ leren de deelnemers dat meer zelfredzaamheid van de cliënt haalbaar is. Al is het niet altijd even makkelijk. We bespreken ervaringen en verschillende voorbeelden om hier weer van te leren. We begeleiden de hulpverlener om te komen tot nieuwe en andere inzichten.

Eyeopener

De zorgprofessionals leren dat vanuit de gemeente nadrukkelijk gestuurd wordt op zelfredzaamheid. En wat wordt er dan van een hulpverlener verwacht? Dit blijkt voor sommige deelnemers vaak een eyeopener. Eigen regie is niet alleen noodzakelijk in de huidige Nederlandse participatiesamenleving. Het is voor de cliënt ook waardevol om zijn of haar eigen leven in te richten op een manier die bij ze past. Juist ook als het moeilijk wordt. We besteden aandacht aan het leren vissen in plaats van het geven van vis. Dit vraagt een andere vorm van hulpverlenen.

Inhoud

Tijdens de training wordt er gekeken naar de achtergrond van de professionals. Wat heeft dit voor invloed op je kijk op zelfredzaamheid? Hoe lever je dat wat de cliënt nodig heeft in plaats van dat wat hij of zij misschien vraagt? En wat houdt dat dan in?

Er wordt casuïstiek besproken en er vindt intervisie plaats. Zowel theorie als praktijkervaringen worden behandeld. Na de training hebben de deelnemers voldoende kennis en ervaring opgedaan om op een andere manier zelfredzaamheid te bevorderen bij cliënten.

Voor wie?

De training is bedoeld voor zorgprofessionals die begeleidingstrajecten doen voor gemeenten. Maar ook voor Wmo consulenten zelf. Met hen staan we stil bij het sturen het behalen van doelen met betrekking tot zelfredzaamheid bij de gecontracteerde zorgpartijen.
Ook is de training zeer geschikt voor Wmo consulenten die naast regievoering doen ook zelf de trajecten uitvoeren.

Training van een SZpecialist

Wil u meer informatie over Wmo en zelfredzaamheid? Bent u benieuwd of deze training ook iets is voor uw organisatie?
Neem dan contact op met SZpecialist BV (info@szpecialist.nl of 085 – 049 32 36).

Trainingen op weg naar werk

Motivatie

We kennen het misschien allemaal: daar gaan we weer… solliciteren naar de begeerde baan.

Als je een tijdje bezig bent, ontstaat er een blinde vlek en raak je gedemotiveerd. Dit is wat we bespreekbaar maken met de deelnemers van een sollicitatietraining. Hoe solliciteer je, hoe kijk je naar de arbeidsmarkt en hoe kijk je naar jezelf. Wij maken gebruik van de STAR-methodiek (Situatie, Taak, Actie en Resultaat). Hierbij staat zelfsturing, het nemen van eigen regie, centraal. Iedereen kan solliciteren en iedereen kan het leren.

Empowerment

Tijdens de sollicitatietraining passen we Empowerment toe. Dit is een bewustwordingsproces waarbij de deelnemer probeert bij zijn of haar eigen kracht te komen en die te activeren. Het begint tenslotte bij jezelf. Wie ben ik, wat kan ik, wat zijn mijn mogelijkheden en waar maak ik gebruik van.

De sollicitatietraining wordt gegeven vanuit eigen ervaringsdeskundigheid. We merken steeds meer dat daar het meeste bereik mee te behalen is. Het is belangrijk mensen in hun waarde te laten en hun eigenwaarde terug te geven.

Doel

Het doel van de sollicitatietraining is gedragsverandering, leren om de eigen regie te nemen. Het gaat dan om bewust solliciteren, arbeidsmarktpositie en oriëntatie. Wat zijn je kwaliteiten en vaardigheden. Deelnemers zijn vaak verbaasd over wat ze allemaal wel kunnen.

Door mensen in hun eigen kracht te zetten, worden zij bewust van hun mogelijkheden.

 

Trainingen die wij kunnen geven

 

Sollicitatietraining met een vleugje Empowerment

Tijdens de sollicitatietrainingen behandelen we een aantal vaste onderdelen:

 • Gedragsverandering
 • Leren eigen regie te nemen
 • Bewust solliciteren
 • Arbeidsmarktpositie en oriëntatie
 • Kwaliteiten en vaardigheden

De deelnemers hebben na een sollicitatietraining voldoende vaardigheden om zelfstandig te solliciteren.

Sollicitatietraining voor Statushouder

In deze training leren wij de deelnemers:

 • Wie ben ik, wat kan ik, en wat wil ik?
 • Wat verwachten werkgevers?
 • Welke regels en afspraken zijn er? Wat zijn de normen en waarden op de werkvloer?
 • Werknemersvaardigheden
 • Kwaliteiten en vaardigheden te ontdekken
 • Hoe werken wij in Nederland?

Daarnaast bieden we ondersteuning bij het maken van een CV en leren we kandidaten zich te presenteren op een creatieve manier. Wij bieden hier specifieke tools voor aan. Andere onderwerpen die we behandelen tijdens de training zijn Werk en Zorg en Wat moet ik regelen om te gaan werken.

Een zeer complete training waarna de kandidaat goed voorbereid op weg kan naar werk.

Empowerment training

Empowerment is gericht op werken, maar laat mensen ook ondervinden hoe ze communiceren.

In de trainingen die we geven, zien we dat deelnemers blokkades bij zich dragen ten aanzien van zichzelf. Dit is vaak ontstaan door o.a. pestgedrag in het verleden, onzekerheid of weinig vertrouwen hebben in anderen. Door deze training te volgen, worden deelnemers bewuster van de signalen die ze uitzenden en ontvangen en wat ze hier vervolgens mee doen. Bij Empowerment hoort een assertiviteitstraining en worden kwaliteiten en vaardigheden bepaald.

De training Empowerment geven we aan mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. De training is ook in te zetten bij mensen waarvan het duidelijk is dat ze onzeker zijn en weinig zelfvertrouwen hebben. Het doel is dat deelnemers zelf plezier gaan krijgen in hun ontdekkingsreis en gemotiveerd raken om stappen te zetten naar werk.

 

Wilt u meer weten over de trainingen die SZpecialist kan geven? Neem contact op via info@szpecialist.nl of 085 – 049 32 36.

De coöperatieve aanpak

Een coöperatieve aanpak tussen werkgevers en gemeente om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren.

Initiatieven

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 hebben gemeenten veel initiatieven ontwikkeld om invulling te geven aan participatie van mensen die niet op eigen kracht mee kunnen doen. Daarnaast is door de groei van werkgelegenheid bij veel gemeenten een bestand ontstaan waarin nagenoeg alleen nog mensen zitten met een echt grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om mensen die moeilijk bemiddelbaar zijn, aangewezen zijn op beschut werk of mensen die vallen onder het zogenaamde banenplan. Wanneer het toch lukt een plaatsing te realiseren dan is het vaak kortdurend en komen mensen binnen een jaar weer terug bij de gemeente.

Door de groeiende economie trok de arbeidsmarkt fors aan. Mensen zonder of met geringe afstand tot de arbeidsmarkt konden snel aan het werk. Ook in de regio waar een dergelijk initiatief ontstond. Maar mensen met een grotere afstand komen nog steeds moeilijk tot niet aan de slag. Ondanks alle inspanningen vanuit de sociale dienst/ het werkbedrijf.

De coöperatieve aanpak

Een initiatief dat hierop een antwoord tracht te vinden is de coöperatieve aanpak. Een aanpak waarin werkgevers zich hebben verenigd in een coöperatie. Ook de gemeente als werkgever doet mee. Het doel is om samen duurzame banen en participatieplaatsen te creëren. Het gaat om plaatsingen waarbij vanuit de coöperatie op een planmatige manier wordt gewerkt aan de begeleiding en ontwikkeling van de deelnemers. De kracht van deze aanpak ligt in het feit dat het de werkgevers zijn die het initiatief nemen. 

Zij hebben er juist nu, met een krap aanbod en afspraken rond het banenplan, belang bij. Dit vraagt wel dat ondernemers hiervoor zijn toegerust. Om dit mogelijk te maken is de coöperatieve vorm bedacht. Lokale en regionale ondernemers die zich verenigen in een coöperatie. Een coöperatie die de kennis en instrumenten in huis heeft of haalt om maatwerktrajecten te leveren. Die trajecten leiden tot structurele uitstroom naar werk. Deze gedachte is omgezet in een aanpak. Er ontstond een coöperatie met een nog steeds toenemend aantal leden en diversiteit aan werksoorten en organisaties. Een nieuwe aanpak is hiermee tot leven gekomen.

Resultaten

 • De vraag vanuit de arbeidsmarkt sluit nauwelijks aan op de mogelijkheden van de geregistreerde mensen van de doelgroepen. Daar komt bij dat de huidige wijze van werken, waarbij de gemeente zich inspant om mensen “passend” te maken, niet leidt tot voldoende structurele uitstroom naar reguliere banen of plaatsingen;
 • Er zijn vooralsnog te weinig partijen die beschut werk kunnen aanbieden voor de voormalige WSW-doelgroep. Dit is wel nodig gezien het noodzakelijke maatwerk.
 • Ondernemers nemen om moverende redenen nauwelijks of geen deel aan het creëren van nieuwe banen met betrekking tot het banenplan.
 • Gelet op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt moet juist nu de aansluiting worden gemaakt tussen de genoemde doelgroepen en de vragende werkgevers.

Niet de gemeente maakt mensen “passend en fit” voor de arbeidsmarkt maar de werkgevers doen dit zelf!

Wilt u meer weten over de coöperatieve aanpak? Neem contact op ons op via info@szpecialist.nl of 085 – 049 32 36.

De beoogde doelen en de daarvan afgeleide indicatoren bepalen het kader dat de Gemeenteraad geeft (kaderstellende rol) en zij worden ook gebruikt om verantwoor­ding af te leggen (controlerende rol).
De indicatoren worden daarom opgenomen in de programmakaarten en de gemeente­raad wordt nauw betrokken bij het bepalen ervan. Burgers en maatschappelijke organisaties worden hier actief bij betrokken.