De coöperatieve aanpak

Een coöperatieve aanpak tussen werkgevers en gemeente om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren.

Initiatieven

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 hebben gemeenten veel initiatieven ontwikkeld om invulling te geven aan participatie van mensen die niet op eigen kracht mee kunnen doen. Daarnaast is door de groei van werkgelegenheid bij veel gemeenten een bestand ontstaan waarin nagenoeg alleen nog mensen zitten met een echt grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om mensen die moeilijk bemiddelbaar zijn, aangewezen zijn op beschut werk of mensen die vallen onder het zogenaamde banenplan. Wanneer het toch lukt een plaatsing te realiseren dan is het vaak kortdurend en komen mensen binnen een jaar weer terug bij de gemeente.

Door de groeiende economie trok de arbeidsmarkt fors aan. Mensen zonder of met geringe afstand tot de arbeidsmarkt konden snel aan het werk. Ook in de regio waar een dergelijk initiatief ontstond. Maar mensen met een grotere afstand komen nog steeds moeilijk tot niet aan de slag. Ondanks alle inspanningen vanuit de sociale dienst/ het werkbedrijf.

De coöperatieve aanpak

Een initiatief dat hierop een antwoord tracht te vinden is de coöperatieve aanpak. Een aanpak waarin werkgevers zich hebben verenigd in een coöperatie. Ook de gemeente als werkgever doet mee. Het doel is om samen duurzame banen en participatieplaatsen te creëren. Het gaat om plaatsingen waarbij vanuit de coöperatie op een planmatige manier wordt gewerkt aan de begeleiding en ontwikkeling van de deelnemers. De kracht van deze aanpak ligt in het feit dat het de werkgevers zijn die het initiatief nemen. 

Zij hebben er juist nu, met een krap aanbod en afspraken rond het banenplan, belang bij. Dit vraagt wel dat ondernemers hiervoor zijn toegerust. Om dit mogelijk te maken is de coöperatieve vorm bedacht. Lokale en regionale ondernemers die zich verenigen in een coöperatie. Een coöperatie die de kennis en instrumenten in huis heeft of haalt om maatwerktrajecten te leveren. Die trajecten leiden tot structurele uitstroom naar werk. Deze gedachte is omgezet in een aanpak. Er ontstond een coöperatie met een nog steeds toenemend aantal leden en diversiteit aan werksoorten en organisaties. Een nieuwe aanpak is hiermee tot leven gekomen.

Resultaten

  • De vraag vanuit de arbeidsmarkt sluit nauwelijks aan op de mogelijkheden van de geregistreerde mensen van de doelgroepen. Daar komt bij dat de huidige wijze van werken, waarbij de gemeente zich inspant om mensen “passend” te maken, niet leidt tot voldoende structurele uitstroom naar reguliere banen of plaatsingen;
  • Er zijn vooralsnog te weinig partijen die beschut werk kunnen aanbieden voor de voormalige WSW-doelgroep. Dit is wel nodig gezien het noodzakelijke maatwerk.
  • Ondernemers nemen om moverende redenen nauwelijks of geen deel aan het creëren van nieuwe banen met betrekking tot het banenplan.
  • Gelet op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt moet juist nu de aansluiting worden gemaakt tussen de genoemde doelgroepen en de vragende werkgevers.

Niet de gemeente maakt mensen “passend en fit” voor de arbeidsmarkt maar de werkgevers doen dit zelf!

Wilt u meer weten over de coöperatieve aanpak? Neem contact op ons op via info@szpecialist.nl of 085 – 049 32 36.